Skip to main content

Požiadavky na prijatie uchádzačov v odbore HUDBA


Prijímacie skúšky sa budú konať prezenčne - uchádzač sa dostaví na prijímacie skúšky v čase stanovenom v pozvánke, ktorá mu bude doručená.

1. teoretická časť: Test z hudobnej náuky

Vzorový test na stiahnutie TU

2. praktická časť: podľa odboru

Skladba

kód odboru: 82 29 Q 01

Písomná časť - test
Náročnejší test na úrovni absolventa ZUŠ, obsahujúci výšku nôt (husľový a basový kľúč), stupnice + vytvorenie TSD, intervaly, obraty kvintakordov a aj septakordov, sluchová analýza (rytmická aj intervalová stránka) a i. Samozrejmosť ovládania dejín hudby na požadovanej úrovni.

Ústna časť - pohovor
Priniesť aspoň 2 skladby vlastnej tvorby pre akékoľvek obsadenie.

Vedieť zahrať jednu polyfónnu skladbu - barok (invencia, fúga a pod.) a jednu prednesovú - klasicizmus, romantizmus, 20. stor. (sonáta - aspoň prvá časť, iná jednočasťová skladba) na vyššej úrovni.
Sluchová analýza - zapísanie rytmu, sluchový diktát, analýza intervalov, dur a mol akordu a obratov kvintakordu
Čiastočná znalosť hudby 20. storočia a súčasnej klasickej hudby (aspoň pár skladateľov, aj zo Slovenska).

Hra na klavíri

kód odboru:  82 29 Q 03

Stupnice
Durové a molové stupnice, v oktávach, terciách, decimách, sextách
Durové a molové akordy + rozklady akordov a obratov, utvoriť dominantný septakord, v molových stupniciach zmenšený septakord.

Etudy
2 etudy riešiace rôznu technickú problematiku.
J. S. Bach - 1 dvojhlasná, alebo trojhlasná invencie.
Rýchla časť sonáty od autorov klasicizmu.

Prednes
2 prednesové skladby rôzneho štýlového obdobia.

Hra na organe

kód odboru: 82 29 Q 04

Stupnice
Durové a molové stupnice, v oktávach, terciách, decimách, sextách
Durové a molové akordy + rozklady akordov a obratov, utvoriť dominantný septakord, v molových stupniciach zmenšený septakord.

Etudy
2 etudy riešiace rôznu technickú problematiku.
J. S. Bach - 1 dvojhlasná, alebo trojhlasná invencie.
Rýchla časť sonáty od autorov klasicizmu.

Prednes
1 prednesová skladba od autorov romantizmu, resp. 20. storočia

Hra na akordeóne

kód odboru: 82 29 Q 07

Stupnice
všetky dur a mol stupnice I. radu + akordy

Etudy
2 etudy rôzneho charakteru

Prednes
1 polyfónna skladba
1 klasická sonatína
2 prednesy rôzneho charakteru

Hra na bicích nástrojoch

kód odboru: 82 29 Q 13

malý bubon
rytmická stupnica, Tremolo p - mf - f - mf - p
etuda: Tuzar č. 22

hra na súprave bicích nástrojov
vlastný výber

Znalosť štandardných, tanečných jazzových a základných sprievodných rytmov, napr.: bossa nova, samba, tango,...

Hra na gitare

kód odboru: 82 29 Q 16

Stupnice
všetky stupnice do 1. oktávy + 1 kadencia

Etudy
3 rôzne etudy (napr. Carulli, Carcassi, Giuliani)

Prednes
3 malé prednesové skladby rôzneho štýlu

Hra na husliach

kód odboru: 82 29 Q 19

Stupnice
1 ľubovoľná stupnica s akordami a dvojhmatmi

Etudy
1 etuda - Mazas op. 36 výber
1 ľubovoľná etuda

Prednes
1. časť koncertu, s klavírnym alebo bez klavírneho sprievodu

Hra na klarinete

kód odboru: 82 29 Q 20

Stupnice
všetky mol a dur stupnice + kvintakordy + dominantné a zmenšené septakordy

Etudy
tri etudy (Demitz, Müller), Demitz str. 36 č. 16 - povinná, 1 pomalá z uvedených: Demitz str. 11 č.3, alebo str. 12 č.5, alebo str. 13 č. 2, alebo Müller č. 1 Tretia etuda ľubovoľná

Prednes
jeden prednes (Fibich - Selanka) (Wagner - Adagio) (al. Tuček, Kramář, Stamitz)

Hra na kontrabase

kód odboru: 82 29 Q 21

Stupnice
tri stupnice dur a paralelné mol (melodická, harmonická) najviac do rozsahu III. polohy (po tón D na G strune)

Etudy
dve etudy z dostupnej ľubovoľnej školy do uvedenej polohy - musia polohu dosiahnuť (čiže rozsah po tón D na G strune)

Prednes
dve krátke skladbičky podľa ľubovoľného výberu, s klavírnym alebo bez klavírneho sprievodu

Hra na pozaune

kód odboru: 82 29 Q 23

Stupnice
dur, mol do 3 predznamenaní, tenuto, legato, staccato cez 2 oktávy, tónický kvintakord

Etudy
povinná Jaroslav Ušák: Škola hry pre trombón 1. diel č. 88 + 2 ľubovoľné

Prednes
ľubovoľný

Hra na priečnej flaute

kód odboru: 82 29 Q 24

Stupnice

dur # b T D legato, tenuto akordy: veľké rozklady + obraty po 4 C dur cez 3 oktávy
mol # b harmonické, melodické, legato, tenuto, akordy veľké rozklady + obraty po 4 c mol cez 3 oktávy

Etudy
3 etudy rôznej technickej problematiky a rôzneho charakteru

Odporúčaná skladba
W. A. Mozart: Andante C dur + 1 prednesová skladba podľa vlastného výberu.

Hra na saxofóne

kód odboru: 82 29 Q 25

Stupnice
Dur a mol do 4 b a 4 krížikov + kvintakord, dominantný septakord, zmenšený septakord v celom rozsahu nástroja

Etudy
Dve etudy rôzneho charakteru Hejda, Gollwell, Klosé prípadne iná škola - z toho 1 v pomalom tempe

Prednes
ľubovoľný prednes s klavírnym alebo bez klavírneho sprievodu

Hra na trúbke

kód odboru: 82 29 Q 26

Stupnice
Dur, mol, do 3# a 3b, tonický kvintakord rozložený a obraty - tenuto a legáto, povinná stupnica C dur, dve oktávy

Etudy
J. Kolář I. zošit, etuda č. 105 (v prvom takte oktávová synkopa), ďalšie 2 ľubovoľné etudy

Prednes
ľubovolná skladba s doprovodom klavíra

Hra na viole

kód odboru: 82 29 Q 28

Ak adept hrá program talentovej skúšky na husliach, sú podmienky zhodné s podmienkami skúšky hra na husliach.
Ak hrá na viole, môže Kreutzerové etudy nahradiť violovými etudami podobnej problematiky.

Hra na violončele

kód odboru: 82 29 Q 29

Stupnice
všetky dvojoktávové dur a mol stupnice + akordy

Etudy
Dotzauer: 14, 17, 20 (rev. Klingenberg), alebo Filipovič

Prednes
prednesová skladba primeranej technickej náročnosti

top