Skip to main content

Požiadavky na prijatie uchádzačov v odbore HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE


kód odboru: 82 26 Q

Prijímacie skúšky sa budú konať prezenčne - uchádzač sa dostaví na prijímacie skúšky v čase stanovenom v pozvánke, ktorá mu bude doručená.

1. Časť literárno-dramatická

Uchádzač si pripraví povinné literárno-dramatické texty, ďalej si pripraví aj literárno-dramatické texty podľa vlastného výberu a jazykolamy.

Texty pre odbor Hudobno-dramatické umenie si môžete stiahnuť tu...

Poézia:

 • Milan Rúfus: Z poetiky (dievčatá aj chlapci)
 • Milan Rúfus: Vek rozumu (dievčatá aj chlapci) 

Próza:

 • Jozef Gombár: Hugo Karas (chlapci)
 • Veronika Šikulová: Dora Ivanovna zmaturovala (dievčatá) 

Jazykolamy:

 • tri jazykolamy podľa vlastného výberu (každý zopakovať tri krát za sebou, nie rýchlo) 

Herecká etuda:

 • krátka dejová ukážka bez slov (z každodenného života) s fyzickým konaním pomocou imaginárnych predmetov, v prípade potreby s jednoduchými slovami (ahoj, dobrý deň, áno, nie, haló,...) s rozdielnymi citovými vzruchmi a protichodnými náladami (cca 1 min.)

2. Časť - Spev

Uchádzač si pripraví:

 • povinne 1 ľudovú pieseň
 • povinne 1 pieseň podľa vlastného výberu ( muzikálová, tanečná, populárna, šansón, umelá pieseň a pod.)

Pri piesni podľa vlastného výberu je možné použiť notový materiál (klavírny sprievod), nahraný podklad, alebo vlastný hudobný sprievod (klavír, gitara...).

3. Časť - Tanec

Uchádzač si pripraví:

 • povinne tanečnú ukážku v modernom alebo ľudovom tanci na ľubovoľnú pieseň, alebo inštrumentálnu hudbu
 • nepovinne tanečnú ukážku v ľudovom tanci - na hudobnú nahrávku 
   

4. Časť - Hra na hudobnom nástroji

Uchádzač si pripraví 1 skladbu, ktorú musí zahrať na ľubovoľnom hudobnom nástroji.

Pri prijímacích skúškach je potrebné predložiť aj potvrdenie od foniatra o spôsobilosti študovať vybraný odbor.

top