Skip to main content

Poplatky za štúdium


Platné od 1.2.2023: 

Jednorazové zápisné predstavuje 70 € a vypláca sa pri nástupe do školy. 

Poplatok za prijímacie pohovory je 20 € a vypláca sa v hotovosti v deň prijímacích skúšok. 

Príspevok na štúdium (školné) sa vypláca v mesačných splátkach na číslo účtu  SK38 5600 0000 0008 5466 0002: 

70 € mesačne za žiaka v 1.-4. roč.

36 € mesačne pri "Štúdiu odborných predmetov" v 1.-4. roč.

18 € mesačne za žiaka v 5.-6. roč.

15 € mesačne za žiaka študujúceho mimoriadne 

Pri platbe na účet uveďte váš Variabilný symbol (uvidíte po prihlásení v module Platby), prípadne do  poznámky pre príjemcu meno a priezvisko žiaka. 

Školné sa platí za každý mesiac vrátane prázdnin od septembra 1. roč. do júna 4. roč., a potom od  septembra 5. roč. do júna 6. roč. 

Výpis z účtu škola dostáva vždy 1. deň v mesiaci, teda napr. platba poslaná v priebehu septembra sa  na Edupage ukáže najskôr 1. októbra. Výnimkou sú platby cez Viamo, tie sa na Edupage objavia  hneď. 

*Ak žiak dosiahne na vysvedčení priemer známok 1,0 za polrok, bude mať odpustené školné 1 nasledujúci mesiac.


top