Skip to main content

Podmienky prijatia


Základné informácie pre uchádzačov

Pri prijímacích skúškach je potrebné predložiť pre odbor Tanec potvrdenie od ortopéda a pre odbory Spev a Hudobno-dramatické umenie potvrdenie od foniatra o spôsobilosti študovať vybraný odbor.

Poplatok za prijímacie skúšky je 20 €. Vypláca sa v hotovosti v deň konania prijímacích skúšok.

Podmienky pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/25 (súbor vo formáte PDF, 828 kB)

Ohľadom prijímacích skúšok píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
alebo priamo vedúcim jednotlivých odborov:

odbor Hudba: Mgr. art. Alena Sláviková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

odbor Tanec:  Mgr. art. Slavomír Ondejka
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

odbor Spev:    Mgr. art. Aleš Janiga
✉ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

odbor Hudobno–dramatické umenie: Mgr. art. Ivana Beňušíková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Forma a rozsah prijímacej skúšky
 

Forma prijímacej skúšky:

 1. Talentová skúška, na ktorej sa overia špeciálne schopnosti, zručnosti a miera talentu
  Požiadavky na talentovú skúšku nájdete po kliknutí na jednotlivé odbory v podmenu vľavo.
 2. Krátky test a pohovor z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy, obsahovo zameraný na vybraný študijný odbor.

    Test aj pohovor sú v rozsahu učebnej látky základných umeleckých škôl.

Keďže prijímacím konaním sa zisťuje miera talentu, skúšok sa zúčastňuje každý uchádzač bez ohľadu na dosiahnutý prospech a výsledky mimoškolských aktivít.

Odborná komisia pre talentové skúšky hodnotí:

 1. rozvoja schopný a tvorivý umelecký prejav,
 2. umelecké a technické zvládnutie požiadaviek talentovej skúšky vo zvolenom odbore štúdia,
 3. schopnosť pôsobivo prezentovať svoj talent.

 


Podmienkou pre prijatie uchádzača na štúdium zvoleného odboru je vyhovenie talentovej skúške a to získaním predpísaného počtu bodov:

 1. Počet bodov za talentovú skúšku určuje odborná komisia podľa predvedeného výkonu.
 2. Hodnotenie z pohovoru z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy určuje odborná komisia podľa rozsahu vedomostí.
 3. Poradie uchádzačov sa určí podľa počtu bodov získaných za talentovú skúšku.
 4. Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky nesmie uchádzač z pohovoru z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy získať hodnotenie nevyhovel.
 5. V prípade rovnosti bodov v zmysle § 67 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovejú kritériám prijímacieho konania.

Bodové hodnotenie na prijímacích skúškach

 

HODNOTENIE UCHÁDZAČOV NA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

Hodnotí sa v rozmedzí 0-100 bodov.

100-60 bodov - žiak vyhovel

59-0 bodov - žiak nevyhovel

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA UCHÁDZAČOV NA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH V ODBORE TANEC

Dispozície - 20 bodov
Rytmické cítenie - 10 bodov
Zmysel pre hudobný rytmus - 10 bodov
Preverovanie úrovne talentu, tanečných schopností a zručností uchádzača - 25 bodov
Tanečná ukážka - 10 bodov
Motivačný list - 10 bodov
Výsledky výchovnovzdelávacieho procesu - 10 bodov
Videonahrávky zo súťaží a vystúpení - 5 bodov

Videoukážka k bodu 1: Dispozície TU alebo TU. 

 

Vlastnú ukážku a motivačný list zasielajte cez úschovňu dát na adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA UCHÁDZAČOV NA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH V ODBORE SPEV

Spev - 60 bodov
Test z hudobnej  náuky - 20 bodov
Sluchová analýza - 20 bodov
 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA UCHÁDZAČOV NA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH V ODBORE HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE (HDU)

Herecká tvorba - 40 bodov
Spev - 20 bodov
Hra na hudobnom nástroji - 20 bodov
Tanec - 20 bodov

KRITÉRIÁ HODNOTENIA UCHÁDZAČOV NA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH V ODBORE HUDBA

Test z hudobnej náuky – 20 bodov 
Sluchová analýza - 20 bodov
Hra na nástroj – 60 bodov

top