Skip to main content
DOKUMENTY

Školský poriadok


Školský poriadok je vydaný riaditeľstvom Súkromného konzervatória v Nitre a prijatý Pedagogickou radou dňa 28.8.2012 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách č. 282/2009.

I. Všeobecné ustanovenia

Konzervatórium je špecifický typ strednej odbornej školy, ktorá umožňuje vzdelanie v umeleckých odboroch hudba, spev, tanec a hudobno-dramatické umenie. Pripravuje tiež žiakov na štúdium na vysokej škole.

Po vykonaní maturitných skúšok v 4. ročníku má žiak možnosť uchádzať sa o štúdium na vysokej škole, alebo ďalej pokračovať v štúdiu piateho a šiesteho ročníka na konzervatóriu, čím získa vyššie odborné vzdelanie.

Žiak má právo:

 1. vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
 2. dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
 3. na objektívne hodnotenie.
 4. informácie o priebehu a výsledkoch vzdelávania majú zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov, rodičia plnoletých žiakov prípadne osoby, ktoré plnia vyživovaciu povinnosť voči plnoletým žiakom. Informácie poskytujú všetci pedagógovia SK, triedni učitelia formou zápisu v indexe žiaka a na triednických a konzultačných hodinách, ktorých termíny sú zverejnené na oznamovacej tabuli v budove školy a na internete
 5. Žiaci a zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov majú právo na poradenskú pomoc školy v záležitostiach týkajúcich sa vzdelávania. Na SK poradenskú činnosť zabezpečuje výchovná poradkyňa v stanovených konzultačných hodinách, ktoré sú zverejnené v budove školy a na internetovej stránke školy vždy najneskôr do konca septembra príslušného školského roka.

Žiaci ďalej môžu:

 1. Požičiavať si len na študijné účely notové materiály, CD, DVD nahrávky z knižnice SK
 2. využívať voľné učebne na cvičenie na hudobných nástrojoch; kľúče si zapožičiavajú na vrátnici a dodržiavajú pritom pokyny vrátnika; žiaci hudobno-dramatického odboru využívajú učebne na Cabajskej ulici na prípravu na vyučovanie
 3. uchádzať sa o účasť v domácich a zahraničných súťažiach určených školou
 4. využívať za stanovených podmienok zľavy na vstupnom a ďalšie výhody, ktoré škola zmluvne zaistila s príslušnými kultúrnymi inštitúciami
 5. prihlásiť sa na maturitnú skúšku v 4. ročníku, vyplnenú prihlášku žiak odovzdá triednemu učiteľovi najneskôr do 30. septembra príslušného školského roka
 6. zúčastňovať sa na konkurzoch od 2. ročníka štúdia po dohode s učiteľom hlavného predmetu a schválení riaditeľkou SK

Povinnosti žiaka:

 1. dochádzať do školy a riadne sa vzdelávať, byť na vyučovaní včas, zúčastňovať sa vyučovania všetkých predmetov podľa stanoveného rozvrhu a absolvovať všetky komisionálne skúšky
 2. zúčastňovať sa verejných vystúpení školy a umeleckých zájazdov organizovaných školou,
 3. zúčastňovať sa na pokyn vyučujúcich odborných predmetov a vedenia školy workshopov, seminárov a pod., ktoré škola bezplatne organizuje,
 4. dodržiavať školský poriadok , predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení, e) plniť pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy v súlade s právnymi predpismi a školským poriadkom, a to ako v areáli školy, tak pri všetkých školských akciách,
 5. zaobstarať si požadované učebné pomôcky a učebnice a nosiť ich na vyučovanie
 6. dbať na dobré meno Súkromného konzervatória
 7. dbať na pravidlá slušného správania v pri komunikácii s pedagogickými pracovníkmi, ostatnými žiakmi konzervatória , ďalšími zamestnancami a dodržiavať základné zásady spolunažívania
 8. vypracovávať zadané úlohy samostatne,
 9. vrátiť včas rekvizity, kostýmy a ďalšie učebné pomôcky, ak im boli zverené školou pre potreby výučby,
 10. sledovať na nástenkách oznámenia a pokyny vedenia školy, študijného oddelenia, plán skúšok a ďalšie písomné oznámenia
 11. odovzdať osobné rozvrhy všetkých predmetov na predpísanom tlačive do 30. septembra triednemu učiteľovi
 12. po ukončení štúdia, najneskôr 1 deň po vykonaní maturitnej skúšky alebo absolutória, odovzdávať všetky zapožičané veci z majetku školy
 13. neakútne, vopred dohodnuté návštevy lekára absolvovať pokiaľ možno mimo vyučovania,
 14. v prípade absencie si doplniť bezodkladne zameškané učivo,
 15. mať pri sebe index v škole a na požiadanie ktoréhokoľvek pracovníka školy ho predložiť ; pri strate indexu platí žiak za jeho duplikát poplatok 5 Eur; za opakované zabúdanie a stratu indexu môže byť uložené výchovné opatrenie.

Plnoletí žiaci sú ďalej povinní:

 1. informovať školu o zmene zdravotného stavu, zdravotných ťažkostiach alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh štúdia, 
 2. dokladať dôvody svojej neprítomnosti na vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými týmto školským poriadkom,
 3. informovať riaditeľa, že sami alebo osoby, s ktorými sú v trvalom styku, nákazlivo ochoreli.

II. Organizácia vyučovania

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

Prvá vyučovacia hodina začína o 8:00.

Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6:30 do 20:00 hod., pred vyučovaním výlučne len za účelom cvičení na hudobných nástrojoch.

III. Pravidlá a podmienky ospravedlňovania neprítomnosti na vyučovaní

 1. Žiak je povinný dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov.
 2. Neprítomnosť na vyučovaní možno ospravedlniť len z vážnych dôvodov (choroba, mimoriadna udalosť v rodine, školou schválená účasť na súťaži a pod).
 3. Ospravedlnenka môže mať formu záznamu v indexe alebo formu samostatnej písomnej žiadosti. Žiak alebo zákonný zástupca ospravedlnenku predkladá triednemu učiteľovi (jeho zástupcovi). Samostatná písomná žiadosť sa používa najmä v prípadoch, ak je ospravedlnenka zasielaná poštou a ďalej vo všetkých prípadoch, keď ide o žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na dobu presahujúcu 3 dni. Ak je zasielaná poštou, musí byť adresovaná riaditeľovi školy.
 4. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania; ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, upovedomí o tom vychovávateľa.
 5. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný v ten deň oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Zákonný zástupca žiaka ubytovaného v domove mládeže oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi podpísané ospravedlnenie zákonným zástupcom do 3 dní. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára, ktoré musí byť podpísané zákonným zástupcom.
 6. O uvoľnenie z vyučovania z vopred známych dôvodov je potrebné žiadať v predstihu, aby škola mohla uvádzané dôvody posúdiť. V prípadoch, že sa neprítomnosť má týkať predmetov hlavného odboru, žiak si zaobstará vyjadrenie pedagógov týchto predmetov.
 7. Ospravedlnenku podpísanú triednym učiteľom je žiak povinný na najbližšej hodine po svojom návrate do školy predložiť učiteľom, na hodinách ktorých chýbal a doložiť im tak ospravedlnenie absencie. Ak by mal učiteľ pochybnosti o predloženej ospravedlnenke, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa , s ktorým vec prerokuje. Ak by pochybnosti trvali aj po tomto prerokovaní, záležitosť bezodkladne prerokujú so zástupcom riaditeľa pre študijné záležitosti.
 8. Ak sa žiak nezúčastní 5 dní vyučovania a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, vyzve riaditeľ školy písomne plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka, aby bezodkladne doložil dôvody žiakovej neprítomnosti. Zároveň upozorní, že inak bude žiak posudzovaný akoby štúdium zanechal. Žiak, ktorý do 10 dní od doručenia výzvy do školy nenastúpi alebo nedoloží dôvod neprítomnosti, týmto dňom prestáva byť žiakom školy.
 9. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v predošlých odsekoch. Pričom na ospravedlnenke musí byť uvedené : „ Beriem na vedomie" a podpis rodiča.
 10. Dochádzka žiaka na vyučovanie musí byť v každom predmete v rozsahu najmenej 70%, inak môže byť z daného predmetu neklasifikovaný v príslušnom klasifikačnom období.
 11. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.
 12. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára.
 13. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľka školy.
 14. Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľka školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu.
 15. V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľka školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu, a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.
 16. Riaditeľka školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.
 17. Riaditeľka školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.
 18. Riaditeľka školy , na základe písomnej žiadosti žiaka / zákonného zástupcu vydáva povolenie na záujmovú umeleckú, alebo pedagogickú činnosť, ktorá priamo nesúvisí s vyučovacím procesom školy.

IV. Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru

Prestup na inú strednú školu, na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ tej strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.

Zmenu študijného odboru povoľuje riaditeľka školy na začiatku školského roku.

Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľka školy

Zmena študijného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.

V. Prerušenie štúdia

Riaditeľka školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu, a to na tri roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi vykonať skúšky za príslušné obdobie.

Riaditeľka školy preruší štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo

Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.

VI. Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ strednej školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník; k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca

VII. Zanechanie štúdia

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľke školy; ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.

Žiak prestáva byť žiakom Súkromného konzervatória v Nitre dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľstvu školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľka školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie; týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

Pravidlá správania žiakov a výchovné opatrenia

1. Pravidlá správania žiakov

A) Žiaci majú tieto povinnosti:

 • osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní,
 • osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,
 • chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok škole a v jej okolí,
 • byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,
 • šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
 • dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku školy.  

B) Žiakom je zakázané:

 • fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach organizovaných školou,
 • prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,
 • je prísne zakázané nosiť do školy alebo na činnosti organizované školou nebezpečné predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a iných osôb. Ako: strelné a sečné zbrane, výbušniny, pyrotechnické výrobky, ktoré priamo nesúvisia s výučbou, ďalej ostré predmety, zapaľovače, boxery, nože a pod.
 • zakazuje sa nosiť oblečenie a doplnky, ktoré propagujú rasovú diskrimináciu, či postoje majúce sklony k rizikovému, alebo až k extrémistickému správaniu sa.

2. Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľka školy alebo zriaďovateľ; môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy

A) Pochvala triednym učiteľom

 • za výborný prospech - prospel s vyznamenaním (do 1,5),
 • za najviac 10 (ospravedlnených) vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa,
 • za reprezentáciu triedy, za príkladný postoj ku škole.

B) Pochvala riaditeľom školy

 • za výborný prospech - 1,0
 • za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín u prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa
 • za úspešnú reprezentáciu školy
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou. 

I.- IV. Ročník

C) Napomenutie triednym učiteľom

za drobné priestupky:

 • neskorý príchod na vyučovanie
 • zápis v triednej knihe,
 • nevhodná úprava zovňajšku,
 • neprezutie sa v priestoroch školy,
 • za 1 neospravedlnenú hodinu,
 • nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy.

D) Pokarhanie triednym učiteľom

 • za 2 a menej hodín neospravedlnenej neprítomnosti v školskom roku,
 • za viacnásobné priestupky voči školskému poriadku.

E) Pokarhanie riaditeľom školy

 • za 3 - 5 hodín neospravedlnenej absencie v školskom roku,
 • za podvádzanie,
 • za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných zdraviu škodlivých látok v školských priestoroch a na školských akciách,
 • za opakujúce sa hrubé alebo inak nevhodné správanie voči zamestnancom školy a spolužiakom,
 • za porušenie príkazov riaditeľa školy,
 • za poškodenie zariadenia školy.

F) Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé)

 • za 6 - 9 hodín neospravedlnenej neprítomnosti v školskom roku,
 • za opakované fajčenie v priestoroch školy, používanie alkoholických nápojov a iných zdraviu škodlivých látok v školských priestoroch a na školských akciách,
 • za šikanovanie, vydieranie alebo iných prejavov rasovej či inej neznášanlivosti,
 • za úmyselné znemožnenie plynulého vyučovacieho procesu,
 • za opakujúce sa zápisy v triednej knihe,
 • za úmyselné poškodenie školského zariadenia. 

G) Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)

 • za opakujúce sa závažné priestupky voči školskému poriadku,
 • za 10 - 15 neospravedlnených hodín.

H) Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé a podmienečné vylúčenie zo školy)

 • za 16 - 20 hodín neospravedlnenej neprítomnosti v školskom roku,
 • za opakujúce sa závažné priestupky v bode 5 a 6,
 • za krádež,
 • za úmyselné ublíženie na zdraví,
 • za vandalizmus.

I) Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a vylúčenie zo štúdia

 • za 21 a viac hodín neospravedlnenej neprítomnosti v školskom roku,
 • za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
 • za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov.

V. – VI. Ročník

A) Napomenutie triednym učiteľom

 • za drobné priestupky voči školskému poriadku,
 • za 2-3 neospravedlnené hodiny.

B) Pokarhanie triednym učiteľom

 • za viacnásobné priestupky voči školskému poriadku,
 • za 4-6 neospravedlnené hodiny.

C) Pokarhanie riaditeľom školy

 • za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných zdraviu škodlivých látok v školských priestoroch a na školských akciách,
 • za opakujúce sa hrubé alebo inak nevhodné správanie voči zamestnancom školy a spolužiakom,
 • za porušenie príkazov riaditeľa školy,
 • za poškodenie zariadenia školy,
 • za 7 -12 neospravedlnených hodín.

D) Podmienečné vylúčenie zo štúdia

Ak bola splnená povinná školská dochádzka, môže riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo školy

 • za obzvlášť závažné porušenie školského poriadku,
 • za 13 – 20 neospravedlnených hodín.

Napomenutie triednym učiteľom sa môže ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľka školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia.

Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. U žiaka stredného odborného učilišťa, riaditeľ informuje o vylúčení žiaka zo štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.

IX. Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov

1. Klasifikácia umeleckých a odborných vyučovacích predmetov vo vzdelávacích programoch konzervatória

Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch študijných odborov skupiny 82 vyučovaných na konzervatóriu sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí:

 1. kvalita umeleckého prejavu,
 2. individuálnosť v stvárnení umeleckého diela,
 3. kvalita a rozsah zručností (techniky) vytvoriť umelecké dielo v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov,
 4. uplatnenie zákonitostí umeleckého prejavu (štýlovosť),
 5. schopnosť tvorivo aplikovať získané vedomosti, skúsenosti a činnosti,
 6. rozvoj umeleckých schopností a talentu,
 7. pravidelnosť a systematickosť v komplexnom umeleckom vzdelávaní.

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v odborných vyučovacích predmetoch študijných odborov skupiny 82 vyučovaných na konzervatóriu klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 – 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je jeho umelecký výkon kvalitný po technickej a umeleckej stránke, prejavuje individuálnosť v stvárnení umeleckého diela, žiak prejavil kvalitu a rozsah zručností, ovláda techniku umeleckého prejavu tak, že dokáže vytvoriť umelecké dielo v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Jeho umelecký prejav je esteticky pôsobivý, originálny a precítený, pričom uplatňuje zákonitosti umeleckého prejavu, najmä štýlovosť a tvorivo aplikuje získané vedomosti, skúsenosti a činnosti. Umelecký výkon žiaka dokumentuje rozvoj jeho umeleckých schopností a talentu, systematickú a sústavnú teoretickú a praktickú vzdelávaciu činnosť.

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je jeho umelecký výkon kvalitný, prejavuje individuálnosť v stvárnení umeleckého diela, žiak prejavil kvalitu a rozsah zručností, ovláda techniku umeleckého prejavu tak, že dokáže vytvoriť umelecké dielo v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Jeho umelecký prejav máva menšie nedostatky v správnosti, ale je bez podstatných nedostatkov. Jeho umelecký prejav je esteticky pôsobivý, čiastočne originálny a precítený, pričom uplatňuje zákonitosti umeleckého prejavu, najmä štýlovosť a tvorivo aplikuje získané vedomosti, skúsenosti a činnosti. Umelecký výkon žiaka dokumentuje rozvoj jeho umeleckých schopností a talentu, systematickú a sústavnú teoretickú a praktickú vzdelávaciu činnosť.

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje ak jeho umelecký výkon prejavuje menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti, pričom žiak prejavil primeranú kvalitu a rozsah zručností, ovláda techniku umeleckého prejavu tak, že dokáže vytvoriť umelecké dielo v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Jeho umelecký prejav má menšie nedostatky v správnosti, ale je bez podstatných nedostatkov. Jeho umelecký prejav je esteticky menej pôsobivý, originálny a precítený, pričom uplatňuje zákonitosti umeleckého prejavu, najmä štýlovosť, a čiastočne tvorivo aplikuje získané vedomosti, skúsenosti a činnosti. Umelecký výkon žiaka dokumentuje rozvoj jeho umeleckých schopností a talentu, systematickú a sústavnú teoretickú a praktickú vzdelávaciu činnosť.

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak jeho umelecký výkon prejavuje nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti, pričom žiak prejavil aj určité menej závažné nedostatky v kvalite a zvládnutí rozsahu zručností, ovláda techniku umeleckého prejavu bez podstatných nedostatkov. Dokáže vytvoriť umelecké dielo v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Jeho umelecký prejav máva nedostatky v správnosti, ale je bez podstatných nedostatkov. Jeho umelecký prejav je esteticky málo pôsobivý, menej originálny a precítený. Za pomoci učiteľa dokáže uplatniť zákonitosti umeleckého prejavu, najmä štýlovosť. Umelecký výkon žiaka dokumentuje predpoklad rozvoja jeho umeleckých schopností a talentu napriek nedostatkom v systematickosti a sústavnosti vo vzdelávaní.

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak jeho umelecký výkon, prejavuje nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti, pričom žiak neprejavil kvalitu a rozsah zručností, neovláda požadovanú techniku umeleckého prejavu, nedokáže vytvoriť umelecké dielo v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

Jeho umelecký prejav má podstatné nedostatky v správnosti. Jeho umelecký prejav nie je esteticky pôsobivý, originálny a precítený, neuplatňuje zákonitosti umeleckého prejavu, najmä štýlovosť a neaplikuje získané vedomosti, skúsenosti a činnosti. Umelecký výkon žiaka dosiahol svoj vývojový strop nevytvára predpoklad rozvoja jeho umeleckých schopností a talentu.

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1 - výborný,

2 - chválitebný,

3 - dobrý,

4 - dostatočný,

5 - nedostatočný.

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 - veľmi dobré,

2 - uspokojivé,

3 - menej uspokojivé,

4 - neuspokojivé.

Riaditeľ strednej školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.

Žiak, ktorého absencia na vyučovaní konkrétneho predmetu je vyššia ako 30 %, môže byť z tohoto predmetu v danom klasifikačnom období neklasifikovaný. 
Taktiež žiak, ktorého nie je možné vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne, sa v danom polroku neklasifikuje.
Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak následne písomne požiada o vykonanie komisionálnej skúšky v náhradnom termíne. 

Riaditeľ strednej školy určí termín komisionálnej skúšky v náhradnom termíne tak, aby klasifikácia za 1. polrok mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení 1. polroka. A ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 2. polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom strednej školy.

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.

 
2. Celkové hodnotenie

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:

1. prospel s vyznamenaním,

2. prospel veľmi dobre,

3. prospel,

4. neprospel.

Žiak prospel s vyznamenaním, ak nemá z hlavných predmetov horší prospech ako výborný, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.

Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.

Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.

Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.

3. Opravné skúšky

Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa strednej školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.

Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom v § 15 ods. 5 vyhlášky 80/1991 Z.z. do 15. októbra, podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

4. Komisionálne skúšky

Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:

1. keď koná rozdielovú skúšku,

2. keď je skúšaný v náhradnom termíne,

3. keď žiak / zákonný zástupca požiada o preskúšanie alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľky školy 

4. keď koná opravné skúšky,

5. pri skúškach vo večernom, externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

6. keď koná skúšky uvedené v § 8 ods. 3 až 5 vyhlášky 80/1991 Z.z.,

7. v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie,

8. pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odborného predmetu na konci prvého a druhého polroka


Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá z predsedu, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

X. Členenie školy, prevádzka a vnútorný režim

1. Súkromné konzervatórium sa člení na odbory, na čele ktorých stojí vedúci odboru. Štruktúra školy je podrobne opísaná v Organizačným poriadku SK.

2. Školské budovy Krčméryho 2 a Cabajská 6 sú v dňoch školského vyučovania prístupné od 6,30 00 hod do 20, 00 hod

3. V prípade, že žiaci v rámci výučby prechádzajú z jednej budovy školy do druhej, sú povinní prechádzať ulice výhradne po vyznačených prechodoch a ak sú opatrené svetelnou signalizáciou, riadiť sa ňou.

4. Povolenie využívať učebne školy k cvičeniu na nástroj v čase prázdnin vydáva vedenie školy na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu maloletého žiaka.

5. Ak nepríde učiteľ na hodinu do 10 minút po jej začiatku, vyžiadajú si žiaci pokyny u zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa.

6. V predmetoch, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu, sú žiaci povinní riadiť sa pokynmi a poučením pedagóga a dbať, aby svojím správaním nespôsobili úraz sebe ani iným.

7. Žiak prináša do školy len tie veci, ktoré súvisia s vyučovaním. Škola nezodpovedá za straty predmetov, ktoré sú v osobnom vlastníctve žiaka, vrátane hudobných nástrojov a mobilných telefónov, pokiaľ ich žiak ponechá napr. cez prestávku v triede bez dozoru. Žiakom sa odporúča nenosiť do školy väčšie sumy peňazí a mobilný telefón nosiť stále pri sebe.

8. Na vyučovaní je zakázané používať mobilné telefóny, musia byť cez vyučovanie vypnuté.

9. Žiakom nie je dovolené prijímať ani vodiť do budov školy návštevy.

10. V prípade, že žiaci zistia v priestoroch školy pohyb neznámych osôb, upovedomia o tejto skutočnosti okamžite vrátnika.

11. Žiakom nie je dovolené v areáli školy a na školských akciách fajčiť, konzumovať alkohol a užívať drogy. Drogy sú v priestoroch školy a na školských akciách aj mimo budovy školy zakázané . Porušenie tohto ustanovenia, najmä pokiaľ ide o preukázané držanie a konzumáciu drog, môže byť dôvodom na vylúčenie zo štúdia.

Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

1. Žiaci sú povinní konať a správať sa tak, aby neohrozovali svoje zdravie ani zdravie a bezpečnosť iných osôb.

2. Prípadný úraz (svoj alebo inej osoby) bezodkladne oznámiť učiteľovi a spolupracovať pri vyšetrovaní jeho príčin. Žiak je povinný v prípade potreby ihneď poskytnúť prvú pomoc a s pomocou ďalších osôb privolať lekársku pomoc. Príručná lekárnička s nachádza na vrátniciach školských budov. O každom úraze sa spisuje protokol za prítomnosti svedka úrazu a vyučujúceho či prítomného pedagóga. Kniha úrazov je umiestnená na vrátnici.

3. Žiaci sú povinní poznať požiarnu a poplachovú smernicou a požiarny evakuačný plán, poznať signál na evakuáciu a signál požiarneho poplachu, únikové cesty a prístup k nim, núdzové východy, rozmiestnenie hydrantov a hasiacich prístrojov a vedieť ich používať. Pri použití hasiacich prístrojov platí zásada, že na hasenie elektrických zariadení možno použiť len hasiace prístroje práškové a snehové (CO2). Poškodzovanie hasiacich a iných bezpečnostných zariadení je trestné.

4. Pri mimoriadnej udalosti je žiak povinný poslúchnuť okrem pracovníkov školy aj pokyny požiarnikov, polície, prípadne ďalších kompetentných orgánov.

5. Manipulácia s ohňom v škole je zakázaná.

6. Žiaci pomáhajú pri ochrane majetku školy, nástrojov, prístrojov, zariadení učební a hygienických zariadení. Pri úmyselnom poškodení majetku školy vzniknuté škody budú k úhrade na náklady vinníka.

7. Prejavy diskriminácie, nepriateľstva a násilia zo strany žiakov i zamestnancov školy sú porušením povinnosti ustanovenej týmto školským poriadkom.

8. Žiak (plnoletý i neplnoletý) pri akciách mimo školy poslúcha príkazy pedagógov, ktorí sú za danú akciu zodpovední.

9. Žiaci sú povinní dbať na zvýšenú opatrnosť na schodoch, hladkých plochách.

10. Vo všetkých sálach, učebniach a šatniach školy udržiavať čistotu a poriadok.

11. Nie je dovolené používať v škole vlastné technické zariadenia, ktoré nie sú povolené riaditeľstvom školy (napr. tepelné spotrebiče a elektrické prístroje, ktoré sa napájajú na sieť).

Podmienky zaobchádzania s majetkom školy

1. Všetci žiaci pri odchode z miestností zatvoria okná, zhasnú svetlá a vyhodia všetky odpadky z lavíc.

2. Na klavír je zakázané klásť akékoľvek predmety.

3. Povinnosťou žiakov je chrániť majetok školy. Ide najmä o šetrné zaobchádzanie s hudobnými nástrojmi a vybavením jednotlivých budov a učební.

4. Žiaci sú povinní šetriť elektrickou energiou, vodou a dbať na čistotu všetkých školských priestorov.

5. Žiaci sú povinní bezodkladne nahlásiť poruchy alebo škody na majetku školy pedagógovi alebo na riaditeľstve.

Záverečné ustanovenia

Akékoľvek úmyselné poškodenie alebo poškodenie školského majetku a zariadenia z nedbanlivosti, je žiak alebo jeho zákonný zástupca škole uhradiť v plnej výške.

Škola nezodpovedá za straty predmetov , ktoré nesúvisia priamo s vyučovacím procesom ( šperky, mobilné telefóny, osobné prehrávače a p.)

Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti...) predkladajú žiaci na sekretariáte školy.

Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve, prípadne pri osobnej návšteve rodiča v škole.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy . Jeho porušenie prerokuje vedenie školy s pedagogickou radou a podľa závažnosti bude žiakovi uložené výchovné opatrenie podľa čl.VIII.

top