Skip to main content

Termíny prijímacích skúšok


Na základe § 66 ods. 5–6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na konzervatóriá a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania pre pre školský rok 2023/2024 takto:

Prvý termín - 29. apríl 2024 
a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

Druhý termín - 9. máj 2024
a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024

Termín doručenia prihlášky: 20. marec 2024

Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

Zverejnenie výsledkov: 
Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, alebo neuspel.

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí, alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a odošle rozhodnutie zákonnému zástupcovi žiaka, alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém školy (EduPage), poštou, alebo do elektronickej schránky najneskôr 17. mája 2024. V rozhodnutí budú uvedené ďalšie informácie o postupe zápisu, prípadne o odvolaní proti rozhodnutiu.

Potvrdenie zákonného zástupcu: 
Uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024  ( 23:59 hod. ) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie buď cez informačný systém (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e- mailu, poštou na adresu školy, alebo do elektronickej schránky strednej školy. Potvrdenie o nastúpení žiaka podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Nedoručenie potvrdenia o nastúpení, alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatné (podľa § 68 ods. 3 školského zákona)


Ďalší termín

na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č.245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Zverejnenie výsledkov: 
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna.2024.

Potvrdenie zákonného zástupcu: 
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna.2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.


Proti rozhodnutiu o neprijatí 
sa môže uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia , riaditeľke strednej školy (podľa § 68 ods. 4 školského zákona).

Odklad prijímacej skúšky
V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, dôvod neúčasti oznámi plnoletý uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a následne do troch pracovných dní odo dňa prijímacej skúšky zašle žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením (nesmie byť staršia ako 4 dni).

Náhradný termín prijímacích skúšok určí riaditeľka školy najneskôr do 31. augusta 2024.

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka strednej školy platia len pre školský rok 2024/2025.

top