Skip to main content

Erasmus+

Milí študenti, vážení rodičia, priatelia našej školy,

je pre nás veľkým potešením oznámiť vám, že Súkromné konzervatórium v Nitre sa stalo členom „rodiny“ Erasmus+. Pri tejto príležitosti nám dovoľte priniesť vám niekoľko informácií o tomto programe.

Čo je to Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania a odbornej prípravy mládeže a športu v Európe. Jeho rozpočet predstavuje približne 26,2 miliardy EUR. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu.

Špecifické ciele programu

  • podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a skupín, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu a rovnosť, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
  • podporovať mobilitu v neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže,
  • podporovať vzdelávaciu mobilitu zamestnancov v oblasti športu, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni športových organizácií a politík v oblasti športu. 

Kam možno vycestovať

Program Erasmus+ je aktívny v dvoch typoch krajín:

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu
Môžu sa v plnej miere zúčastňovať na všetkých akciách programu Erasmus+. Patria medzi ne všetky krajiny EÚ, členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), kandidátske krajiny EÚ a ďalšie krajiny. Predtým sa nazývali krajiny zapojené do programu.

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu
Tie sa môžu zúčastňovať na niektorých akciách programu Erasmus+. Týchto krajín je mnoho a rozprestierajú sa po celom svete. Predtým sa nazývali partnerské krajiny.

Ako sa zapojiť

Každý študent i pedagóg má príležitosť sa prihlásiť do programu. Stačí splniť niekoľko podmienok. Najprv sa prihlásiť do výberového konania vyplnením prihlášky. Vyplnenú prihlášku aj s motivačným listom je potrebné poslať na mailovú adresu: erasmuskonzervatoriumnitra@gmail.com najneskôr do 15. apríla 2024. Motivačný list by mal obsahovať informácie o študentovi, jeho záujem o program Erasmus+ a hlavne dôvody, prečo sa rozhodol zapojiť do programu a prečo je práve on ten pravý, aby bol výberovou komisiou vybraný. Na základe prihlásenia prebehne výberové konanie Komisiou pre program Erasmus+, zloženej z pedagógov a zamestnancov našej školy. Pri výberovom konaní sa bude posudzovať niekoľko aspektov:

  • Opodstatnenosť mobility
  • Študijné výsledky
  • Dochádzka
  • Motivačný list

Prajeme veľa šťastia tešíme sa, že študenti a pedagógovia našej školy vďaka programu Erasmus+ rozšíria svoje vedomosti a zručnosti, spoznajú svet, získajú nádherné zážitky a utvrdia sa v tom, že byť súčasťou Súkromného konzervatória v Nitre – škole rodinného typu je tá správna voľba.


top