MESAČNÝ  PLÁN – Jún 2016

St

1.

Komisionálne skúšky:

HDU  - HET, JAR I.B /11:00 Š1 skúšobná komisia: Musil, Matuščin ,Oszlík, Fratrič             

Št

2.

Kontinuálne vzdelávanie / 13:00 H21

Komisionálne skúšky:

Tanec KTA V.-VI.A / 13:30 VBS skúšobná komisia: Macháčová, Dragonidesová, Šimuneková

               ĽTA  V.VI.A / 14:30 VBS skúšobná komisia: Šimuneková, Macháčová, Dragonidesová

               MTA V.VI.A / 15:30 VBS skúšobná komisia: Dragonidesová, Šimuneková, Macháčová

Pi

3.

 

So

4.

Jahodová Nitra - vystúpenie Swingless Junior Jazz Band a dychového orchestra SZUŠ H. Madariovej, zodp. Štourač

od 14:00, Svätoplukovo námestie

Ne

5.

Klavírny koncert žiakov M. Pacovského / 17:00 Synagóga

Po

6.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít – podľa rozpisu, zodp. Gubišová, Madariová

-         vyučovanie v hlavnej budove sa uskutoční od 16:00

Porada Umeleckej rady / 13:00

Koncert speváckeho zboru Neuqua Valley High School z partnerského mesta Naperville (USA) / 18:30 koncertná sála Župného domu, spoluúčinkuje spevácky zbor Súkromného konzervatória, dirig. M. Štrbák  

Ut

7.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít – podľa rozpisu, zodp. Gubišová, Madariová

-         vyučovanie v hlavnej budove sa uskutoční od 16:00

Komisionálne skúšky:

Tanec MTA III. A / 10:00 Š2  skúšobná komisia: Stašková, Šimuneková, Skybová

Koncert žiakov a výstava prác výtvarného odboru SZUŠ H. Madariovej / 17:00 Synagóga, zodp. Sláviková

St

8.

Kontinuálne vzdelávanie / 9:00  H21

VII. Spevácky koncert / 11:00 koncertná sála školy – účinkujú žiaci HDU, zodp. Nagyová

Št

9.

Komisionálne skúšky:

HDU    - TAN I.B / 8:30 VBS skúšobná komisia: Šimuneková, Macháčová, Dragonidesová                                                       

Tanec ĽTA   I. –III.A / od 9:00 VBS skúšobná komisia: Šimuneková, Macháčová, Dragonidesová                                                      

               KTA III. A / 11:30 VBS skúšobná komisia: Macháčová, Skybová, Šimuneková          

               MTA I. –II.A / od 14:00 Š2  skúšobná komisia: Dragonidesová, Šimuneková, Dragonidesová

               CHTA II.-III.A / od 16:00 VBS skúšobná komisia: Dragonidesová, Šimuneková, Macháčová

Absolventský koncert  HDU spev / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Nagyová

Pi

10.

Kontinuálne vzdelávanie / 9:00  H21

So

11.

 

Ne

12.

Stretnutie rodákov KD Jarok -  vystúpenie Swingless Junior Jazz Band/ od 15:00, zodp. Štourač

Po

13.

Kontinuálne vzdelávanie / 9:00  H21

Komisionálne skúšky:

Hudba – hra na bicích nástrojoch  / od 9:00  P skúšobná komisia: Gergely, Kristiník, Sláviková

Tanečný workshop S. Vlčeková/ 13:30 – 16:30 Š2 zúčastní sa I.A, II.A, III.A, ped. dozor V. Dragonidesová

Absolventské predstavenie - M. Bulgakov : Zojkin byt/ 19:00 Štúdio 4D

skúšobná komisia: Krkošková, Oravec, Musil, Matuščin, Oszlík

Ut

14.

 

Kontinuálne vzdelávanie / 9:00  H21

Komisionálne skúšky:

HDU –JPO III.B / 9:00 Š1  skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Matuščin

            SPN II.B / 9:00 H1 skúšobná komisia: vyučujúci ped.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení / 10:30 koncertná sála školy, zodp. Madariová, Gubišová Tanečný workshop S. Vlčeková/ 10:00 – 13:00 Š2 zúčastní sa I.A, II.A, III.A, ped. dozor M. Stašková

Koncert žiakov J. Gergelyho  pre ZŠ Krčméryho / 11:00 areál školy

 

St

15.

Komisionálne skúšky:

Tanec TSP II.- III. A / od 13:30 VBS skúšobná komisia: Plíhalová, Macháčová, Skybová

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H21, H18                                                              skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Spišáková

Št

16.

Vystúpenie pre Internátnu školu / 9:30 Ľudový tanec – výber žiakov, zodp. Šimuneková

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H21, H18                                                              skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Spišáková

Komisionálne skúšky:

HDU - JAR, HET II.B / od14:00 Š1  skúšobná komisia: Oszlík, Fratrič, Musil, Matuščin

XII. Interný koncert / 14:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková 

Autorské predstavenie: Krajina ticha / 21:00 Ponitrianske múzeum, účinkujú žiaci Súkromného konzervatória, libreto a réžia M. Mikuláš

Pi

17.

Komisionálne skúšky:

Hudba – hra na klavíri / 9:00 H6, skúšobná komisia: Pacovský, Gončarová, Sláviková

HDU – TAN II.B / 9:00 Š2 skúšobná komisia: Krausová, Mimakiová,Hlavatý

             TAN I.B / 10:00 Š2 skúšobná komisia: Mimakiová, Krausová, Hlavatý

             UPR II.- III.B / od 13:00 Š1  skúšobná komisia: Pajtinková, Matuščin, Oszlík

Klavírne prehrávky HKP / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

MHF Česká Kamenice -  Swingless Jazz Ensemble Junior ( súťaž do 25 rokov), zodp. Štourač

So

18.

MHF Česká Kamenice-  Swingless Jazz Ensemble ( súťaž nad 25 rokov) , zodp. Štourač

Ne

19.

Nedeľné matiné – účinkuje komorný orchester Collegium cantorum, spoluúčinkujú žiaci Súkromného konzervatória

11:00 Synagóga – zodp. Madari

Vystúpenie žiakov SZUŠ H. Madariovej / H. Lefantovce 16:00, zodp. Gubišová

Prijímacie skúšky na SZUŠ H. Madariovej sa uskutočnia denne od 14:00 do 16:00 v termíne 20. – 24.6.2016

Po

20.

20. - 22.6.2016 Školský výlet : II.A, B – Štúrovo, III.A    – Ždiar, zodp. Šimuneková, Kubicskó

Kontinuálne vzdelávanie / 9:00  H21

Komisionálne skúšky:

Hudba – hra na husliach, kontrabase, gitare/ 9:00 H18, skúšobná komisia: Prievozník, Madari, Ralík

Spev / 15:00 H18, skúšobná komisia: Melichaříková, Hanzenová, Janiga

Spev – OHE prehrávky / 17:00 H1

Koncert študentských prác žiakov odboru Tanec/ 17:00 Š1, zodp. Stašková

Ut

21.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – II. termín : Tanec, Hudba, Spev, Hudobno- dramatické umenie – podľa rozpisu

prezentácia od 9:00 - zodp. Madariová

Komisionálne skúšky:

Hudba – hra na pozaune, tube, flaute, saxofóne / od 9:00  P

skúšobná komisia: Gergely, Obola, Smolinský, Kolářová, Kristiník

HDU  - SPN všetky ročníky / 10:00 H1 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

St

22.

Komisionálne skúšky:

Všetky odbory – hra na klavíri ( HKP)/ 9:00 H18 skúšobná komisia: všetci vyučujúci pedagógovia

HDU  - PAN III.B / 10:00 Š1 skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Oszlík

          - HET V.B / 15:00 Š1  skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Oravec

SZUŠ –absolventské skúšky z Hudobnej náuky / od 14:00 H4, zod. Šišková

SZUŠ – absolventské skúšky z hlavného odboru štúdia / podľa rozpisu, zodp. Sláviková

Triedny koncert žiakov M. Lechmanovej / 17:00, koncertná sála školy

Št

23.

 

Kontinuálne vzdelávanie / 8:00  H21

Komisionálne skúšky:

HDU - SPN všetky ročníky / 11:00 H1 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

          – JAR, HET III.B /od 13:00 Š1  skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Oszlík, Fratrič

SZUŠ - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2015 -2016/ 12:30  H21 – zodp. Sláviková

 

Pi

24.

Komisionálne skúšky:

HDU  - TAN III., V, VI. B / od 9:00 Š2 skúšobná komisia: Hlavatý, Stašková, Krausová

Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Madariová, Gubišová

So

25.

 

Ne

26.

Triedny koncert žiakov V. Nagyovej / 17:00 koncertná sála školy

 

 

Po

27.

Kurz historického šermu / Murániho 34 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci II.B -  zodp. Sláviková

Exkurzia – jazdecký kurz/  Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zúčastnia sa žiaci I.B, III.B a V.B.,

zodp. Kratochvílová

SK - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2015- 2016 / 13:00 H21 – zodp. Gubišová

Ut

28.

Kurz historického šermu / Murániho 34 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci II.B -  zodp. Sláviková

Exkurzia – jazdecký kurz/  Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zúčastnia sa žiaci I.B, III.B a V.B.,

zodp. Kratochvílová

M. Bulgakov : Zojkin byt/ 10:00 Štúdio 4D, predstavenie pre Gymnázium Piaristická ul.

St

29.

Odovzdávanie učebníc, upratovanie učební / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

M. Bulgakov : Zojkin byt/ 10:00, 19:00 Štúdio 4D, predstavenie pre verejnosť

Triedny koncert žiakov J. Kisjakaba / 17:00 koncertná sála školy

Št

30.

Vydávanie vysvedčení / 9:00, zodp. triedni pedagógovia

Vystúpenie tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej /17:00 Štúdio DAB Nitra, zodp. Madariová, Vachtlová