Pokyny k vyplneniu prihlášky na VŠ

Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Pred štartom na vysokú školu – môžete si ju zapožičať u výchovnej poradkyni školy  alebo z iných relevantných informačných zdrojov (pozri www.uips.sk)

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva: Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku

Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne, to znamená, v súlade s týmito pokynmi:

 • vyplniť čitateľne veľkým tlačeným písmom;
 • uviesť presný názov VŠ, fakulty, študijného programu;
 • hlásite sa na bakalársku formu štúdia (pozor, sú aj výnimky, je potrebné formu štúdia si overiť);
 • zistiť počet prihlášok na jednu fakultu, zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov (napr. na Filozofickú fakultu sa v prihláške môže viesť iba jeden študijný program, na Ekonomickú univerzitu sa dáva samostatná prihláška na každú fakultu,...);
 • doplniť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako študijný program;
 • v položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá podľa informácii o možnostiach štúdia;
 • v položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná ( je to vyučovanie , pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte so študentom - semináre, prednášky..), alebo dištančná (priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní  sietí.) alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia
 • predmety vypisovať podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknuť políčka, ak ste  určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku;
 • Vypočítať priemery známok za daný rok
 • nezabudnúť uviesť prílohy, ak ich VŠ žiada (napr. životopis, overenú kópiu vysvedčenia...)
 • nezabudnúť nalepiť ústrižok poštového poukazu o zaplatení manipulačného poplatku (kópiu si odložiť);
 • nezabudnúť na podpis a dátum;
 • zistiť, či vami zvolená VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára;
 • údaje neprepisovať!
 • vyplnenú prihlášku dávate na overenie triednemu učiteľovi, ktorý skontroluje známky a priemery oproti originál vysvedčeniam;
 • s overenou prihláškou idete k výchovnej poradkyni školy v čase konzultačných hodín, kde dostanete na prihlášku pečiatku školy;
 • pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčame ju poslať ako doporučený list.

1. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole uchádzač vyplní jeden alebo viac študijných programov.

V prípade, že je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom, napr. anglický alebo nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností príslušnej fakulty.

Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v tomto školskom roku, ktorí uvedú predpokladaný aktuálny rok maturitnej skúšky. Absolventi stredných škôl uvedú rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.

Položky o absolvovanej strednej škole sa vyplnia nasledovne :

Názov  školy:                                   Súkromné konzervatórium

Ulica a číslo:                                    Krčméryho 2

Mesto:                                            Nitra

PSČ:                                              949 01

Kód strednej školy:                       642002

Kód študijného odboru:            

82267 HDU
82277 TANEC
82287 SPEV
8229703 HUDBA – Hra na klavíri
8229705 HUDBA – Hra na klarinete, flaute, trúbke, bicích nástrojoch, ......
82229706 HUDBA – Hra na husliach, kontrabase, violončele, viole, ........
                                                        

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 5

Položky Kód strednej školy, Kód študijného odboru a Stupeň dosiahnutého vzdelania vyplní len uchádzač maturujúci v tomto školskom roku

2. strana

Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. Ak na vyplnenie nepostačuje predtlačená tabuľka, uvedie prospech zo strednej školy v samostatnej prílohe. Uchádzač maturujúci v tomto školskom roku nevypĺňa prospech v poslednom ročníku a v časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní iba stĺpec Predmet maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň.

Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vyplní uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

3. strana

Podľa požiadavky vysokej školy môže byť prílohou k prihláške životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu).

Odbor tanec píše i motivačný list, ak sa hlásia na VŠMU.

Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana

Je určená vysokým školám alebo fakultám.  

 

 

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

>> zobraziť všetky kontakty