Hudobno-dramatické umenie

kód odboru: 82 26 7 00 / Od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom:  82 26 Q

Podmienky na prijímacie skúšky

Texty pre odbor Hudobno-dramatické umenie

Hudobno-dramatické umenie

Forma prijímacích skúšok, jej obsah a rozsah:

A/ Praktické skúšky:

  • A.1 javisková reč, herecký výkon, umelecký prednes
  • A.2 spev
  • A.3 tanec
  • A.4 hra na hudobnom nástroji

B/ Teoretické skúšky:

A.1 Javisková reč, herecký výkon a umelecký prednes:

Uchádzač si pripraví:

povinné literárno - dramatické texty (musí ovládať spamäti) literárno-dramatické texty podľa vlastného výberu

Poézia:

Milan Rúfus: Z poetiky (dievčatá aj chlapci) Milan Rúfus: Vek rozumu (dievčatá aj chlapci)

Próza:

Jozef Gombár: Hugo Karas (chlapci) Veronika Šikulová: Dora Ivanovna zmaturovala (dievčatá)

Dialógy:

Karel Čapek: zo života hmyzu (chlapci aj dievčatá) hereckú etudu - krátka dejová ukážka bez slov (z každodenného života) s fyzickým konaním pomocou imaginárnych predmetov, s rozdielnymi citovými vzruchmi a protichodnými náladami (cca 3 min.)

Skúška ďalej pozostáva z nasledujúcich častí:

čítanie neznámeho textu a reprodukcia krátkeho počutého textu jazykolamy povinné texty herecká etuda improvizácia určená komisiou

A.2 Spev

Uchádzač si pripraví: povinne 1 ľudovú pieseň nepovinne 1 pieseň podľa vlastného výberu ( muzikálová, tanečná, populárna, šansón, umelá pieseň, ľudová pieseň....) K ľudovej piesni je možné zaslať notový materiál pre klavírny sprievod minimálne 2 týždne pred prijímacou skúškou doporučene na adresu školy (viď kontakt), alebo prísť s klavírnym korepetítorom. Pri piesni podľa vlastného výberu je možné použiť notový materiál ( klavírny sprievod), nahraný podklad, alebo vlastný hudobný sprievod ( klavír, gitara....).

A.3 Tanec

Uchádzač si pripraví:

povinne tanečnú ukážku v modernom, alebo ľudovom tanci na ľubovoľnú pieseň, alebo inštrumentálnu hudbu (treba priniesť hudobnú nahrávku). V prípade, že si uchádzač neprinesie hudobnú nahrávku, môže predviesť tanečnú improvizáciu na neznámu skladbu

nepovinne tanečnú ukážku v ľudovom tanci - na hudobnú nahrávku

A.4 Hra na nástroji

Uchádzač si pripraví 1 skladbu, ktorú môže zahrať na ľubovoľnom nástroji.

 

POZOR: Pri prijímacích skúškach je potrebné predložiť potvrdenie od foniatra o spôsobilosti študovať vybraný odbor.

 

Kritéria na úspešné vykonanie skúšky sú:

rozvojaschopný a tvorivý umelecký prejav zvládnutie požiadaviek na prijímacie konanie z hlavných umeleckých odborov schopnosť pôsobivo prezentovať svoj talent zdravotný predpoklad úspešne zvládnuť psychofyzicky náročné štúdium študijného odboru

SZUŠ Heleny Madariovej

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

>> zobraziť všetky kontakty